نمایش :
Loader image
میکرومتر خارج سنج آسیمتو

میکرومتر خارج سنج آسیمتو

207
میکرومتر خارج دیجیتال آسیمتو

میکرومتر خارج دیجیتال آسیمتو

210
میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمتو

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمتو

208
میکرومتر خارج دیجیتال 3 دکمه ضدآب آسیمتو

میکرومتر خارج دیجیتال 3 دکمه ضدآب آسیمتو

209
میکرومتر خارج میله ای آسیمتو

میکرومتر خارج میله ای آسیمتو

212
میکرومتر خارج دیجیتال میله ای آسیمتو

میکرومتر خارج دیجیتال میله ای آسیمتو

213
میکرومتر داخل آسیمتو

میکرومتر داخل آسیمتو

216
میکرومتر داخل دیجیتال آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال آسیمتو

217
میکرومتر داخل دو طرفه

میکرومتر داخل دو طرفه

536
میکرومتر داخل میله ای آسیمتو

میکرومتر داخل میله ای آسیمتو

218
میکرومتر داخل سه فک آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک آسیمتو

224
میکرومتر داخل سه فک سری کامل آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک سری کامل آسیمتو

225
میکرومتر داخل سه فک سری کامل دیجیتال ضدآب

میکرومتر داخل سه فک سری کامل دیجیتال ضدآب

535
میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب آسیمتو

226
میکرومتر پیچ (ست کامل) آسیمتو

میکرومتر پیچ (ست کامل) آسیمتو

229
میکرومتر ساعتی آسیمتو

میکرومتر ساعتی آسیمتو

231
میکرومتر دیجیتال ضدآب سریع مدل ابسلوت آسیمتو

میکرومتر دیجیتال ضدآب سریع مدل ابسلوت آسیمتو

211
هد میکرومتر دیجیتال ضدآب  آسیمتو

هد میکرومتر دیجیتال ضدآب آسیمتو

227
هد میکرومتر

هد میکرومتر

537
میکرومتر درب قوطی آسیمتو

میکرومتر درب قوطی آسیمتو

228
میکرومتر خارج دو سرگرد دیجیتال ضد آب

میکرومتر خارج دو سرگرد دیجیتال ضد آب

538
میکرومتر خارج یک سرگرد

میکرومتر خارج یک سرگرد

539
میکرومتر دیجیتال SNAP GAUGE

میکرومتر دیجیتال SNAP GAUGE

540
میکرومتر ساعتی  SNAP GAUGE

میکرومتر ساعتی SNAP GAUGE

541
میکرومتر هلالی بلند

میکرومتر هلالی بلند

542
میکرومتر ساعتی JAW TYPE

میکرومتر ساعتی JAW TYPE

543
میکرومتر دیسکی آسیمتو

میکرومتر دیسکی آسیمتو

544
میکرومتر دیسکی دیجیتال آسیمتو

میکرومتر دیسکی دیجیتال آسیمتو

230
میکرومتر دو پله شیار آسیمتو

میکرومتر دو پله شیار آسیمتو

233
میکرومتر دو پله شیار دیجیتال آسیمتو

میکرومتر دو پله شیار دیجیتال آسیمتو

545
پایه میکرومتر آسیمتو

پایه میکرومتر آسیمتو

232
میکرومتر سوزنی آسیمتو

میکرومتر سوزنی آسیمتو

546
میکرومتر سوزنی دیجیتال آسیمتو

میکرومتر سوزنی دیجیتال آسیمتو

234
میکرومتر خارج دوقلو (حدی) آسیمتو

میکرومتر خارج دوقلو (حدی) آسیمتو

215
میکرومتر صلیبی (عمق سنج) آسیمتو

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) آسیمتو

235
میکرومتر صلیبی (عمق سنج) دیجیتال آسیمتو

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) دیجیتال آسیمتو

547
میکرومتر V شکل ( جناغی ) آسیمتو

میکرومتر V شکل ( جناغی ) آسیمتو

236
میکرومتر خارج فک تعویضی7 عددی

میکرومتر خارج فک تعویضی7 عددی

548
میکرومتر خارج فک پبچ گوشتی آسیمتو

میکرومتر خارج فک پبچ گوشتی آسیمتو

238
میکرومتر خارج صندوقی آسیمتو

میکرومتر خارج صندوقی آسیمتو

239
میکرومتر چرخ دنده (ست کامل) آسیمتو

میکرومتر چرخ دنده (ست کامل) آسیمتو

240
میکرومتر شیار (سرنگی) دوبازوئی آسیمتو

میکرومتر شیار (سرنگی) دوبازوئی آسیمتو

241
میکرومتر لوله آسیمتو

میکرومتر لوله آسیمتو

242
میکرومتر لوله دیجیتال ضدآب TUBE

میکرومتر لوله دیجیتال ضدآب TUBE

549
میکرومتر سیم آسیمتو

میکرومتر سیم آسیمتو

243
میکرومتر کنتور دار آسیمتو

میکرومتر کنتور دار آسیمتو

244
داخل سنج تلسکوپی 6 عددی آسیمتو

داخل سنج تلسکوپی 6 عددی آسیمتو

245
میکرومتر سریع تنظیم شو آسیمتو

میکرومتر سریع تنظیم شو آسیمتو

246
کولیس استنلس استیل آسیمتو

کولیس استنلس استیل آسیمتو

250
کولیس خط کش اسنلس استیل

کولیس خط کش اسنلس استیل

251
کولیس T شکل استنلس استیل آسیمتو

کولیس T شکل استنلس استیل آسیمتو

253
کولیس دیجیتال استنلس استیل (صفحه بزرگ) آسیمتو

کولیس دیجیتال استنلس استیل (صفحه بزرگ) آسیمتو

255
کولیس دیجیتال استنلس استیل ابسلوت 4 دکمه تیپ میتو

کولیس دیجیتال استنلس استیل ابسلوت 4 دکمه تیپ میتو

280
کولیس دیجیتال استنلس استیل نوری یا خورشیدی آسیمتو

کولیس دیجیتال استنلس استیل نوری یا خورشیدی آسیمتو

281
کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید آسیمتو

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید آسیمتو

282
کولیس دیجیتال بدنه کربن آسیمتو

کولیس دیجیتال بدنه کربن آسیمتو

283
کولیس ساعتی استنلس استیل آسیمتو

کولیس ساعتی استنلس استیل آسیمتو

284
کولیس ساعتی استنلس استیل طرح میتوتویو آسیمتو

کولیس ساعتی استنلس استیل طرح میتوتویو آسیمتو

285
کولیس ساعتی استنلس استیل فک کارباید آسیمتو

کولیس ساعتی استنلس استیل فک کارباید آسیمتو

286
کولیس عمق سنج استنلس استیل آسیمتو

کولیس عمق سنج استنلس استیل آسیمتو

287
کولیس عمق سنج دیحیتال استنلس استیل آسیمتو

کولیس عمق سنج دیحیتال استنلس استیل آسیمتو

288
کولیس عمق سنج ساعتی استنلس استیل آسیمتو

کولیس عمق سنج ساعتی استنلس استیل آسیمتو

289
کولیس عمق سنج لبه دار آسیمتو

کولیس عمق سنج لبه دار آسیمتو

290
کولیس دیجیتال دولبه دار

کولیس دیجیتال دولبه دار

550
پایه کولیس عمق سنج استنس استیل آسیمتو

پایه کولیس عمق سنج استنس استیل آسیمتو

291
لوازم یدکی میکرومتر (ساخت آلمان)

لوازم یدکی میکرومتر (ساخت آلمان)

552
لوازم یدکی کولیس برای اندازه گیری داخل و خارج

لوازم یدکی کولیس برای اندازه گیری داخل و خارج

553
کولیس دایره استنلس استیل آسیمتو

کولیس دایره استنلس استیل آسیمتو

252
کولیس دیجیتال (برای موقعیت و عرض شیار)

کولیس دیجیتال (برای موقعیت و عرض شیار)

534
کولیس دیجیتال شیار داخل (برای موقعیت و عرض شیار)

کولیس دیجیتال شیار داخل (برای موقعیت و عرض شیار)

294
کولیس دیجیتال شیار داخل

کولیس دیجیتال شیار داخل

554
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو

کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو

296
کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو

کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو

297
کولیس فک بلند استنلس استیل آسیمتو

کولیس فک بلند استنلس استیل آسیمتو

300
کولیس فک بلند بافک بالا استنلس استیل آسیمتو

کولیس فک بلند بافک بالا استنلس استیل آسیمتو

301
کولیس دیجیتال فک بلند استنلس استیل شش دکمه آسیمتو

کولیس دیجیتال فک بلند استنلس استیل شش دکمه آسیمتو

302
کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا شش دکمه آسیمتو

کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا شش دکمه آسیمتو

303
کولیس دیجیتال ضخامت لوله آسیمتو

کولیس دیجیتال ضخامت لوله آسیمتو

304
کولیس دیجیتال سه کاره برای کارهای کوچک آسیمتو

کولیس دیجیتال سه کاره برای کارهای کوچک آسیمتو

305
کولیس دیجیتال کوچک بافک پهن آسیمتو

کولیس دیجیتال کوچک بافک پهن آسیمتو

306
گیج دیجیتال جوشکاری آسیمتو

گیج دیجیتال جوشکاری آسیمتو

307
خط کش دیجیتال پنج دکمه (عمودی) آسیمتو

خط کش دیجیتال پنج دکمه (عمودی) آسیمتو

314
خط کش دیجیتال پنج دکمه (افقی)

خط کش دیجیتال پنج دکمه (افقی)

555
کولیس دیجیتال ضد آب آسیمتو ( ساخت آلمان )

کولیس دیجیتال ضد آب آسیمتو ( ساخت آلمان )

293
کولیس دیجیتال ضد آب (IP67) مدل SYLVAK SYSTEM سوئیس

کولیس دیجیتال ضد آب (IP67) مدل SYLVAK SYSTEM سوئیس

556
کولیس دیجیتال ( دو فک  متحرک سبک) بلند با فک بالا

کولیس دیجیتال ( دو فک متحرک سبک) بلند با فک بالا

557
کولیس دیجیتال  ( دو فک  متحرک سبک) فک بلند آلمان

کولیس دیجیتال ( دو فک متحرک سبک) فک بلند آلمان

558
کولیس عمق سنج دیجیتال با بیس کامل (ساخت آلمان)

کولیس عمق سنج دیجیتال با بیس کامل (ساخت آلمان)

559
کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک آسیمتو

کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک آسیمتو

299
کولیس چرخدنده دیجیتال آسیمتو

کولیس چرخدنده دیجیتال آسیمتو

298
کلمپ آسیمتو

کلمپ آسیمتو

316
پایه نگهدارنده آسیمتو

پایه نگهدارنده آسیمتو

315
کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) ساعتی و کنتور دار

کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) ساعتی و کنتور دار

312
کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) دیجیتال آسیمتو

کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) دیجیتال آسیمتو

309
کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) دیجیتال آسیمتو

کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) دیجیتال آسیمتو

310
کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) دیجیتال آسیمتو

کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) دیجیتال آسیمتو

311
کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) آسیمتو

کولیس پایه دار ( ارتفاع سنج ) آسیمتو

313
ساعت اندیکاتور آسیمتو

ساعت اندیکاتور آسیمتو

317
ساعت اندیکاتور مرکزیاب همراه سری کامل پراب آسیمتو

ساعت اندیکاتور مرکزیاب همراه سری کامل پراب آسیمتو

318
ساعت اندیکاتور افقی (پشت پیستون) آسیمتو

ساعت اندیکاتور افقی (پشت پیستون) آسیمتو

319
ساعت دیجیتال ضدآب

ساعت دیجیتال ضدآب

560
ساعت دیجیتال ۵ دکمه ابسلوت آسیمتو

ساعت دیجیتال ۵ دکمه ابسلوت آسیمتو

320
ساعت دیجیتال با قابلیت نمایش آنالوگ آسیمتو

ساعت دیجیتال با قابلیت نمایش آنالوگ آسیمتو

321
ساعت عمق سنج صلیبی دیجیتال آسیمتو

ساعت عمق سنج صلیبی دیجیتال آسیمتو

533
ساعت عمق سنج صلیبی ساعتی آسیمتو

ساعت عمق سنج صلیبی ساعتی آسیمتو

322
ساعت مقایسه کننده ضدضربه آسیمتو

ساعت مقایسه کننده ضدضربه آسیمتو

323
کابل کولیس دیجیتال آسیمتو

کابل کولیس دیجیتال آسیمتو

324
کابل میکرومتر دیجیتال آسیمتو

کابل میکرومتر دیجیتال آسیمتو

325
کابل ساعت دیجیتال آسیمتو

کابل ساعت دیجیتال آسیمتو

326
ساعت شیطانکی آسیمتو

ساعت شیطانکی آسیمتو

327
ساعت شیطانکی کورس بلند آسیمتو

ساعت شیطانکی کورس بلند آسیمتو

328
پراپ ساعت شیطانکی آسیمتو

پراپ ساعت شیطانکی آسیمتو

329
ساعت شیطانکی باپایه ولوازم جانبی آسیمتو

ساعت شیطانکی باپایه ولوازم جانبی آسیمتو

331
پایه نگهدارنده ساعت شیطانکی آسیمتو

پایه نگهدارنده ساعت شیطانکی آسیمتو

330
پایه ساعت گرانیتی آسیمتو

پایه ساعت گرانیتی آسیمتو

332
پایه ساعت 100 کیلویی آسیمتو

پایه ساعت 100 کیلویی آسیمتو

338
پایه مگنت 60 کیلویی آسیمتو

پایه مگنت 60 کیلویی آسیمتو

339
پایه ساعت 80 کیلویی آسیمتو

پایه ساعت 80 کیلویی آسیمتو

333
پایه ساعت گرد مگنت کوچک آسیمتو

پایه ساعت گرد مگنت کوچک آسیمتو

337
پایه ساعت هیدرولیک 80 کیلویی آسیمتو

پایه ساعت هیدرولیک 80 کیلویی آسیمتو

336
پایه ساعت خرطومی 80 کیلویی آسیمتو

پایه ساعت خرطومی 80 کیلویی آسیمتو

335
پایه ساعت مفصلی 80 و 130 کیلویی آسیمتو

پایه ساعت مفصلی 80 و 130 کیلویی آسیمتو

334
پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی

پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی

561
گیج داخل سنج (سیلندر) ساعتی آسیمتو

گیج داخل سنج (سیلندر) ساعتی آسیمتو

340
گیج داخل سنج (سیلندر) دیجیتال آسیمتو

گیج داخل سنج (سیلندر) دیجیتال آسیمتو

341
گیج داخل سیلندر ساعتی طول بلند

گیج داخل سیلندر ساعتی طول بلند

562
پرگار ساعتی داخل تیپ میتاتیو

پرگار ساعتی داخل تیپ میتاتیو

563
پرگار ساعتی داخل تیپ A آسیمتو

پرگار ساعتی داخل تیپ A آسیمتو

342
پرگار ساعت خارج تیپ A آسیمتو

پرگار ساعت خارج تیپ A آسیمتو

343
پرگار خارج دیجیتال تیپ A آسیمتو

پرگار خارج دیجیتال تیپ A آسیمتو

344
پرگار داخل دیجیتال تیپ A آسیمتو

پرگار داخل دیجیتال تیپ A آسیمتو

345
کیت نمایشگاهی آسیمتو

کیت نمایشگاهی آسیمتو

564
ضخامت سنج ساعتی آسیمتو

ضخامت سنج ساعتی آسیمتو

346
ضخامت سنج دیجیتال 5 دکمه آسیمتو

ضخامت سنج دیجیتال 5 دکمه آسیمتو

347
ضخامت سنج دیجیتال کوچک (جیبی) آسیمتو

ضخامت سنج دیجیتال کوچک (جیبی) آسیمتو

349
ضخامت سنج دیجیتال کوچک افقی (جیبی) آسیمتو

ضخامت سنج دیجیتال کوچک افقی (جیبی) آسیمتو

348
زیر کاری آسیمتو

زیر کاری آسیمتو

350
سختی سنج پلاستیک و فلزات آسیمتو

سختی سنج پلاستیک و فلزات آسیمتو

351
شابلون آسیمتو

شابلون آسیمتو

352
تراز صنعتی تخت آسیمتو

تراز صنعتی تخت آسیمتو

353
تراز صنعتی چهار گوش آسیمتو

تراز صنعتی چهار گوش آسیمتو

354
تراز دیجیتال مگنت دار آسیمتو

تراز دیجیتال مگنت دار آسیمتو

355
صفحه صافی گرانیتی آسیمتو

صفحه صافی گرانیتی آسیمتو

356
میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع آسیمتو

میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع آسیمتو

357
جعبه راپورتر آسیمتو

جعبه راپورتر آسیمتو

358
گیج راپورتر زاویه

گیج راپورتر زاویه

565
لوازم جانبی راپورترها (پایه راپرتر) آسیمتو

لوازم جانبی راپورترها (پایه راپرتر) آسیمتو

359
پین گیج آسیمتو

پین گیج آسیمتو

360
جعبه کولیس ساعتی میکرومتر آسیمتو

جعبه کولیس ساعتی میکرومتر آسیمتو

361
پرگار خط کشی آسیمتو

پرگار خط کشی آسیمتو

362
پرگار خارج سنج آسیمتو

پرگار خارج سنج آسیمتو

363
پرگار داخل سنج آسیمتو

پرگار داخل سنج آسیمتو

364
فیلر میلیمتر و اینچ آسیمتو

فیلر میلیمتر و اینچ آسیمتو

365
شابلون دنده اینچ و میلیمتر آسیمتو

شابلون دنده اینچ و میلیمتر آسیمتو

366
شابلون R سنج آسیمتو

شابلون R سنج آسیمتو

367
شابلون R سنج دیجیتال

شابلون R سنج دیجیتال

368
زاویه سنج آسیمتو

زاویه سنج آسیمتو

369
بلوک زبری سنج آسیمتو

بلوک زبری سنج آسیمتو

370
خط کش چاقوئی (خط کش موئی و معمولی) آسیمتو

خط کش چاقوئی (خط کش موئی و معمولی) آسیمتو

371
صفحه گونیا گرانیت آسیمتو

صفحه گونیا گرانیت آسیمتو

374
گیج زاویه

گیج زاویه

566
گونیای موئی دقیق آسیمتو

گونیای موئی دقیق آسیمتو

373
گونیا صنعتی لبه دار دقیق آسیمتو

گونیا صنعتی لبه دار دقیق آسیمتو

372
گیج تست میکرومتر آسیمتو

گیج تست میکرومتر آسیمتو

376
گیج تست کولیس آسیمتو

گیج تست کولیس آسیمتو

377
میکروسکوپ آسیمتو

میکروسکوپ آسیمتو

378
گیج رینگی

گیج رینگی

569
گیج توپی اینچی برو نرو آسیمتو

گیج توپی اینچی برو نرو آسیمتو

386
گیج توپی

گیج توپی

568
گیج رینگی اینچی برو نرو آسیمتو

گیج رینگی اینچی برو نرو آسیمتو

387
گیج های توپی آسیمتو

گیج های توپی آسیمتو

390
گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ آسیمتو

گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ آسیمتو

381
گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ آسیمتو

گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ آسیمتو

382
گیج رینگی آسیمتو

گیج رینگی آسیمتو

391
 گیج توپی دنده ریز MF  (برای تست صحت مهره) آسیمتو

گیج توپی دنده ریز MF (برای تست صحت مهره) آسیمتو

383
گیج رینگی برو نرو لوله G آسیمتو

گیج رینگی برو نرو لوله G آسیمتو

384
گیج توپی برو نرو لوله G آسیمتو

گیج توپی برو نرو لوله G آسیمتو

385
گیج رینگی اینچی آسیمتو

گیج رینگی اینچی آسیمتو

389
گیج توپی اینچی آسیمتو

گیج توپی اینچی آسیمتو

388

گیج توپی NPT

567
دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود آسیمتو

دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود آسیمتو

392
دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات

دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات

393
دستگاه سختی سنج راکول آسیمتو

دستگاه سختی سنج راکول آسیمتو

394
میکرومتر داخل میله ای قابل تعویض آسیمتو

میکرومتر داخل میله ای قابل تعویض آسیمتو

219
گیج برای علامت گذاری و خط کشی آسیمتو

گیج برای علامت گذاری و خط کشی آسیمتو

308
گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ آسیمتو

گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ آسیمتو

379
گیج  توپی آسیمتو

گیج توپی آسیمتو

380